Algemene voorwaarden

Prijzen:
Het minimum aantal personen waarvoor feesten en of vergaderingen georganiseerd worden is 20 volwassenen.
Al onze prijzen zijn inclusief dienst en 21% BTW
Kinderen tot en met 3 jaar gratis , van 4 tot en met 14 jaar halve prijs , tenzij duidelijk vermeld dat het om kinderschotels gaat.

Voor buffet creaties is de opgegeven prijs op minimum 30 pers berekend (tenzij nog hoger voor bepaalde promo creaties) Wij kunnen deze buffetten voor minder dan 30 uitvoeren mits een toeslag van 1% per persoon minder dan het opgegeven minimul aantal (toeslag enkel op de opgegeven buffet prijs)

Bij een volledige feest zorgen wij op onze kosten voor kunst bloemgarnituur en menu’s op tafel (1 per 6 personen):
Openingsuren: Maandag gesloten. Bezichtiging op afspraak. Liefst Dinsdag of woensdag avond of zaterdag namiddag.
Speeltuigen: mogen en kunnen in de tuin geplaatst worden , maar de uitbater zal niet verantwoordelijk zijn voor gebeurlijke ongevallen
Reservaties zijn bindend na de betaling van een reservatiepremie (voorschot) van 200 €
op de rekening KBC BE48 7340 2972 2627 of aan kas in de zaal of in de winkel
Voorschotten: één week voor de aanvang van het feest moet 30 % van het totale bedrag betaald worden.

Algemene verkoopsvoorwaarden de Watermeulen bvba
Art 1 Sabam:
De opgemaakte prijs bevat geen bijdragen aan Sabam. (niet van toepassing bij privaat feest). Deze bijdragen dienen door de organisator zelf gedragen te worden en aangevraagd worden aan het desbetreffende regionaal kantoor Brussel: 02/2868211 Aalst: 053/213241 Antwerpen: 03/2382201
Art 2 Taksen:
Indien het georganiseerd evenement een open karakter krijgt, moet de organisator zelf een vergunning aanvragen voor een gelegenheidsslijterij van gegiste dranken, al of niet hoog alcoholisch gehalte, aan de dienst douane / accijnzen te Sint Niklaas Korte Heimelinkstraat 30 , tel 7806790. (Moraliteitsattest 240 I meenemen)
De uitbaters stellen zich ook vrij van alle anderer taksen en bijdragen die in normale gevallen ten laste van de organisator vallen.
Art3 Ongevallen/schade:
De organisator draagt de verantwoordelijkheid voor zijn genodigden gedurende heel het evenement. De uitbaters kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen van organisator en of genodigden, in en rond de feestzaal alsook op de aangewezen parking, die te wijten zijn aan een abnormaal gedrag of een onoordeelkundig gebruik van de infrastruktuur. De uitbaters kunnen de beschadigingen, toegebracht aan het gebouw en of gebruikte materialen in rekening brengen van de organisator. De uitbaters zijn niet aansprakelijk voor eventuele vermissingen of diefstal in de zalen en of bijgebouwen.
Art 4 Confirmatie/annulatie:
Bij de reservatie van de datum dient 200 € voorschot als reservatierecht betaald te worden
Het gegeven reservatie recht wordt onder geen enkel beding terugbetaald.
Ten laatste zeven dagen voor het evenement dient het juiste aantal personen opgegeven te worden, en zal tenzij schriftelijk anders overeengekomen, 30 % van de verkoopsprijs als voorschot betaald worden.
Binnen de 24 uren voor de feest kunnen enkel om gegronde (gezondheid) redenen verminderingen van aantallen aanvaard worden. Eventuele bijbestellingen binnen deze periode kunnen in de mate van het mogelijke verzorgd worden en zullen dan ook bijgerekend worden. Bij eventuele annulatie binnen de periode van zeven dagen zal 30 % van de totale faktuurprijs in rekening gebracht worden.
Art 5 Betaling
Behoudens andersluidende en schriftelijke bepalingen, zijn al onze fakturen netto kontant betaalbaar te Antwerpen binnen de zeven dagen na de fakturatiedatum. In geval van niet-betaling op de vervaldag , behouden wij ons het recht voor het faktuurbedrag met 10 % te verhogen met een mininmum van 25 €.
Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geven, berekend op basis van het door de Nationale Bank van België op het moment van de uitgifte van de faktuur toegepaste tarief voor voorschotten in rekeningcourant op overheidspapier, vermeerderd met 2 %.
Art 6 Kredietwaardigheid
Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de organisator geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen laatstgenoemde en of andere aanwijsbare gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de organisator aangegane verbintenissen in vraag stellen en of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor van de organisator geschikte waarborgen te eisen. Indien de organisator weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele overeenkomst of een gedeelte ervan te annuleren.
Het trekken en of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare dokumenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.
Art 7 Betwisting
Op straf van nietigheid, moet iedere klacht binnen 7 dagen na het evenement per aangetekend schrijven aan de Watermeulen bvba, Lode Zielenslaan 1 A 2050 Antwerpen LO. betekend worden.
Alleen de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.

Burchtstraat 160 | 9150 Kruibeke | Tel: 03/774 37 00 | Fax: 03/744 17 43 | GSM: 0475/28 69 50 |
E-mail: info@watermeulen.be

BTW BE 0827 645 372 | KBC BE48 7340 2972 2627 | BIC KREDBEBB

Cookies

Deze website maakt enkel gebruik van functionele en analytische cookies.
Er worden geen andere gegevens opgeslagen nog gebruikt voor marketing.

Contact

 

Burchtstraat 160
9150 Kruibeke

Tel: 03/774 37 00
GSM: 0475/28 69 50

E-mail: info@watermeulen.be

Informatie

 

BTW: BE 0827 645 372
IBAN: BE48 7340 2972 2627
BIC: KREDBEBB

vacatures

Algemene voorwaarden

Onze zaken

 

Proxy linkeroever
Slagerij van Raemdonck
Sailndine

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. | Website door Webwisp